Positiv kraft för våra medlemmar och samhället i stort

Ända sedan starten 1923 har HSB varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. En del i det arbetet är att påverka villkoren för boendet genom att ge vår syn på politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar och bostadsmarknaden i stort.

Det handlar bland annat om att fler måste ha möjlighet att hitta ett eget hem, bra villkor för ett långsiktigt bostadsbyggande, att minska bostädernas klimatpåverkan och utveckla framtidens hållbara boende. Det handlar också om vårt engagemang i det lokala samhället, att spegla samhällets mångfald och att bidra till att skapa trygghet.

Ma╠èl_Utfall_21_Samha╠êllsakto╠êr_1.jpgMa╠èl_Utfall_21_Samha╠êllsakto╠êr_2.jpgKlicka på bilderna för större format. Ingen mätning gjordes 2021. Nästa mätning är planerad att genomföras 2022.

Resultatet avseende utländsk bakgrund (födda utomlands och/eller med båda föräldrarna födda utomlands) är baserat på 27 av 30 HSB-föreningar och bolag. Det kan jämföras med andelen folkbokförda i Sverige med utländsk bakgrund, som enligt Statistiska Centralbyrån var 30 procent under 2021.

Läs mer om utfallet gällande mångfald och jämställdhet

Utöver de gemensamma målen finns frivilliga mål som vi rekommenderar
HSB-föreningar och bolag att arbeta med:

  • Alla nyproduktionsprojekt har en social klausul 2023.
  • Alla investeringar sker utifrån ansvarsfulla principer 2023.

Högt anseende som samhällsaktör

För att mäta vårt mål om högt anseende som samhällsaktör har vi ställt frågan i vår intressentdialog. I den senaste mätningen 2018 var det samlade betyget hos medlemmar, kunder och medarbetare 3,9 av 5 på frågan om HSB anses vara en ansvarsfull organisation. På frågan om vem som har det bästa anseendet i boendebranschen hamnar HSB på första plats hos intressenterna. Nästa mätning görs 2022.

För femte året i rad (2018– 2022) är HSB dessutom branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Drygt 21 000 svenskar har utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin fastigheter.

HSB vann även utmärkelsen Guldhemmet Årets bostadsutvecklare 2022 utifrån en motivering kring samhällsansvaret.

Det goda boendet – tillgängligt för alla

HSB vill att alla ska bo bra. Därför erbjuder vi många olika typer av bostäder som passar olika slags människor i hela landet. Många, särskilt yngre, har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. De senaste årens bolånetak och amorteringskrav har, tillsammans med stigande bostadspriser och höga byggkostnader och markpriser, gjort att tröskeln till bostadsmarknaden har höjts.

Genom HSBs bosparande* erbjuder vi ett unikt, tryggt och långsiktigt sparande som dessutom ökar möjligheten att komma in på bostadsmarknaden. HSBs bosparande ger förtur till HSBs utbud av bostadsrätter och hyreslägenheter. Se antal produktionsstartade bostäder i figur 9.

Figur 9:

Produktionsstartade_bostader_HR21_webb_673x500px_150dp_-10.jpg

Klicka på grafen för större format.

Under 2021 anslöt sig cirka 9 500 personer till HSBs bosparande som vid årets slut nådde upp till drygt 120 000 bosparare.

HSB Dela – en satsning på unga

Unga vuxna har på grund av de senaste årens kraftiga kreditrestriktioner mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Som ett sätt för HSB att ta ansvar har vi tagit fram HSB Dela som syftar till att hjälpa unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden genom en unik modell, där HSB går in och delar på köpet. Satsningen riktar sig till HSBs bosparare i åldern 18-29 år och urvalet baseras på antalet bosparpoäng.

HSB Dela innebär att HSB köper halva bostadsrätten och den unga bospararen köper den andra halvan, vilket inte bara halverar kontantinsatsen utan även sänker kravet på amortering. Den unga vuxna tecknar ett tio-årigt samägandesavtal med HSB, men hen kan närsomhelst välja att sälja bostadsrätten och då säljs även HSBs andel. Senast tio år efter tillträdet ska den unga vuxna ha köpt hela lägenheten eller sålt den.


Lisa Norrström köpte sin första lägenhet tillsammans med sin sambo i HSB brf Blanka i Göteborg.

Det första HSB Dela-projektet var brf Blanka, ett pilotprojekt som blev verklighet under 2020 och där HSBs unga bosparare fick möjlighet att anmäla intresse på totalt 23 mindre lägenheter med centralt läge vid vattnet på Lindholmen i Göteborg. I maj 2021 flyttade de första köparna in i sina lägenheter. Nästan 80 procent av de som köpt en lägenhet i brf Blanka uppger att de inte skulle ha kunnat köpa bostaden utan HSB Dela.

Efter det uppmärksammade pilotprojektet i Göteborg kunde HSB under 2021 erbjuda fler Dela-projekt på olika ställen i landet. Två ytterligare projekt i Göteborg lanserades under våren, därefter följde lanseringen av två projekt i Stockholm och lika många i Malmö under hösten. I december tillkännagavs planer även för ett Dela-projekt i Örebro. Totalt erbjöds HSB Dela i sju projekt under 2021.

HSB Dela vann Guldhemmet i kategorin ”Årets innovation” under 2021. Utmärkelsen delas ut av Hemnet för viktiga insatser i branschen.

* HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå/HSB ISK. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret.

För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk. 

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

HSBs påverkansarbete

HSB vill ge fler möjlighet att hitta ett eget hem, skapa bättre förutsättningar för bostadsrätten och ett långsiktigt bostadsbyggande, minska klimatpåverkan från byggande och boende och främja förutsättningarna för förnybar energi och energieffektivisering.

Påverkansarbetet sker bland annat genom seminarier, debattinlägg, svar på remisser, medverkan i samverkansgrupper, bevakning av boendefrågor i EU-parlamentet och kontakter med myndigheter, regering och riksdag.

Vi släppte under 2021 flera rapporter som fick stor uppmärksamhet i riks- och lokalmedier. Ett exempel är ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” där ledande kommunpolitiker fick ge sin syn på bostadsfrågan och vad man önskar från staten. Rapporten visade att det saknas en långsiktig och sammanhängande bostadspolitik som skapar stabila spelregler för kommuner och bostadsutvecklare. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden, framför allt unga och hemlösa.

Ett annat exempel är rapporten ”Boendekostnader i nyproduktion” som visade att det är betydligt dyrare att bo i en ny hyresrätt jämfört med en ny bostadsrätt samtidigt som framför allt unga får allt svårare att köpa en bostad.

HSB har även lyft frågor som exempelvis att skapa bättre förutsättningar kring solel tillsammans med Solelkommissionen samt att skapa bättre förutsägbarhet för konsumenten kring de ökande kostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp via Nils-Holgersson-gruppen.

Sammanlagt fick HSB Riksförbund 145 debattartiklar publicerade i media under 2021 och vi svarade på ett trettiotal remisser inom områden som energieffektivisering, laddinfrastruktur, bullerregler, klimatdeklaration av byggnader, bygglovsfrågor och förslag som ska stärka konsumentskyddet för den som köper och bor i bostadsrätt.

Lokalt och regionalt påverkansarbete

Med lokal närvaro över hela landet är HSB en stark och engagerad lokal påverkansaktör. HSB har under 2021 genomfört flertalet initiativ som har skapat både medlems- och samhällsnytta, såsom:

  • Lokala debatter kring bostäder för unga
  • Träffar i forum som rör stadsbyggnad och stadsutveckling, jämställdhetsfrågor, integration, klimatinitiativ och trygghetsskapande satsningar.
  • Lyft villkoren för bostadsrättsföreningar som hyr marken från sin kommun (så kallad tomträtt) i politikermöten, debatter etc, framför allt i storstadsregionerna.

Medlemskap och samarbeten för det goda boendet

HSB deltar aktivt i samarbeten som främjar och utvecklar det goda boendet för våra medlemmar. Fokus ligger på frågor som rör klimat, energi och byggande. I samarbete med företag och organisationer som delar våra ambitioner söker vi den bästa vägen framåt i form av konkreta och hållbara lösningar på våra medlemmars olika utmaningar.

Under 2021 har vi engagerat oss i en lång rad organisationer. Vårt engagemang finns i nationella organisationer, såsom Sweden Green Building Council, Byggherrarna, Solelkommissionen, Svensk Solenergi och Byggvarubedömningen, liksom i internationella organisationer, såsom NBO (nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, Housing Europe (intresseorganisationen för europeiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer), Cooperative Housing International, samt International Co-operative Alliance (ICA - en global röst för kooperationen).

Inom ramen för vårt arbete med Housing Europe, har vi under 2021 bland annat arbetat med EUs direktiv för energieffektivisering och direktivet för energiprestanda i byggnader.

Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect.
Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect.

HSB stöder även på olika sätt biståndsorganisationen We Effects arbete. We Effect arbetar i 25 länder i fyra världsdelar med hjälp till självhjälp gällande framväxten av kooperativa bostäder och för att fler människor ska få möjligheten till ett värdigt boende. Under 2021 samlade vi in 2 632 308 kronor till We Effect.

WeEffect_21_673px_150dpi.jpg