Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Undvika jäv på bostadsrättsföreningens stämma

Vid föreningsstämman är det inte lika vanligt med jäv som vid styrelsemöten. Men det kan förekomma och det är viktigt att veta hur regelverket ser ut.

Jäv på föreningsstämman gör att en medlem som är styrelseledamot inte får rösta när det gäller att bevilja honom eller henne ansvarsfrihet. Jäv föreligger också om det kommer upp en fråga på föreningsstämman som rör en enskild medlem, exempelvis någon som är skadeståndsskyldig gentemot bostadsrättsföreningen.

Medlemmen får då inte rösta, men får delta i diskussionen, framföra synpunkter och närvara vid omröstningen. Detsamma gäller om frågan rör talan mot någon annan än den aktuella medlemmen, men där medlemmen har ett väsentligt intresse i frågan som strider mot föreningens intresse.

Tips: Hitta opartisk mötesordförande

En fullmakt ändrar inte på förhållandet. Den person som har fullmakt att rösta för en person som är jävig, måste avstå från att rösta med stöd av fullmakten i den aktuella frågan.

− En jävssituation uppstår också om en person avgår som styrelseledamot på en föreningsstämma och sedan utses till revisor för nästkommande räkenskapsår. Jäv uppstår då eftersom den nytillträdde revisorn kommer att granska det arbete som är utfört under hans eller hennes tid som styrelseledamot, säger Charlotte Carlsson, förbundsjurist på HSB.

Hon understryker också att det är lämpligt att en person utanför styrelsen sitter som ordförande under stämman.

− Det är inget krav, men eftersom en stämmordförande kan styra både diskussion och omröstning och dessutom har utslagsröst är det bra om stämman utser någon utanför styrelsen. En av punkterna på årsstämman är ju ansvarsfrihet för styrelsen, säger Charlotte Carlsson.

Jäv med valberedning?

En vanlig fråga till HSBs jurister rör valberedningen. Kan exempelvis maken till en styrelseledamot ingå i valberedningen?

− Valberedningens arbete är inte reglerat i lag, och det föreligger därför inte jäv enligt lagens mening, men det är inte att rekommendera, säger Charlotte Carlsson.