Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Studsmatta och pool i bostadsrättsförening – vem har ansvaret?

Visst är det kul för barn att hoppa, leka och bada på varma sommardagar. Men innan du sätter upp en pool och studsmatta på föreningens mark bör du ha koll vem som bär ansvaret om olyckan skulle vara framme.

En bostadsrättshavare behöver ha tillstånd hos styrelsen för att sätta upp en flyttbar pool eller montera en studsmatta på föreningens mark. Om bostadsrättshavaren vill sätta upp pool eller studsmatta på sin uteplats, bör hen kontrollera vilka regler som gäller i den aktuella föreningen.

Enligt HSB:s normalstadgar 2011 ska bostadsrättsföreningen främja fritidsverksamhet, stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov. Olika typer av lekredskap är många gånger önskvärt hos barnfamiljer. Om flyttbara pooler och studsmattor kan användas med liten risk för skador och störningar kan det vara trevlig för gemenskapen att ge tillstånd till dessa.

Lekredskap kan stärka gemenskapen

När tillstånd lämnas bör placering, säkerhet och risken för störningar beaktas. Det kan även vara bra att tänka på att en flyttbar pool innehåller stora mängder vatten som, vid en olycka, kan läcka ut och orsaka vattenskador på bostadsrättsföreningens fastighet.

Om en skada skulle uppkomma på grund av studsmattan eller poolen kan ägaren till lekredskapet i olika scenarier och i olika utsträckning bli ansvariga för skadan. Det gäller både föräldern till ett barn, bostadsrättsföreningen och tillverkaren.

Olika roller och ansvarsområden:

  • Bostadsrättsföreningen har ett fastighetsägaransvar för att hålla fastigheten säker och se till att den fungerar som den ska och att den inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende och utomstående.
  • Föräldrar har ett ansvar för sina barn, en så kallad tillsynsplikt. Det betyder att föräldrar ansvarar för att barnet inte skadar sig själv eller andra. 
  • Tillverkaren för lekredskapet kan komma att bli ansvarig för en skada om det är ett fel i själva produkten. 
  • En ägare till ett lekredskap skulle också kunna bli ansvarig för en skada med hänsyn till exempelvis dess placering.

Gällande bostadsrättsföreningens fastighetsägaransvar så aktualiseras ansvaret när en bostadsrättshavare har ställt upp en studsmatta, flyttbar pool eller annat lekredskap på föreningens mark. Enligt HSB:s normalstadgar 2011 svarar även bostadsrättsföreningen för underhållet av gemensamma utrymmen. Om bostadsrättsföreningen väljer att ställa upp en studsmatta eller flyttbar pool på föreningens mark är föreningen skyldig att se till att den underhålls, är i gott skick och att lämplig skyddsutrustning finns. Om skada uppkommer på grund av bostadsrättsföreningens bristande underhåll kan föreningen bli skadeståndsskyldig.

Ansvarsfrågan bedöms från fall till fall

Det är inte möjligt att ge ett generellt besked om vem som ansvarar för en eventuell person- eller sakskada kopplat till lekredskap utan detta bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Men det är viktigt att bostadsrättsföreningen är medveten om att fastighetsägaransvaret alltid kan aktualiseras i och med skador och olyckor på föreningens fastighet. Omständigheter som kan påverka bedömningen är vilken vetskap föreningen haft eller borde haft om var poolen eller studsmattan placerats, om tillstånd givits och vad föreningen kunnat göra för att undvika en eventuell skada.

Minimera riskerna och reglera ansvaret

Även om föreningen aldrig helt kan friskriva sig från ett eventuellt ansvar i egenskap av fastighetsägare kan föreningen göra mycket för att minska risken för att skada inträffar.

Vår rekommendation är att bostadsrättsföreningar reglerar ett tillstånd till montering av flyttbar pool och studsmatta i avtal. I ett avtal kan man villkora tillståndet med exempelvis skyddsnät på studsmatta och att en flyttbar pool övertäcks när den inte används. På detta sätt kan man minska risken för att skador uppkommer. En annan fördel är att man i avtalet förtydligar vilket ansvar bostadsrättshavaren har.