Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bristfällig rättelseanmodan – då är anmodan utan verkan

Bostadsrättsföreningen skickade en stämningsansökan med yrkande om avhysning på grund av störning, men förlorade målet på grund av att rättelseanmodan inte höll måttet. Vi tittar närmare på avgörandet i det specifika fallet och reder ut vilka krav som ställs på rättelseanmaningar.

Sammanfattning av avgörandet

En bostadsrättsförening hade från boende i föreningen mottagit klagomål om störningar beträffande en bostadsrättshavare. Bostadsrättsföreningen hade skickat honom tre rättelseanmaningar. Då någon rättelse inte skedde skickade bostadsrättsföreningen in en stämningsansökan till tingsrätten och yrkade att bostadsrättshavaren skulle avhysas.

I rättelseanmodan angavs det att bostadsrättsföreningen ”under en längre tid vid ett flertal tillfällen mottagit klagomål om oacceptabla förhållanden och störningar”. Vidare framförde bostadsrättsföreningen att de uppmanade bostadsrättshavaren att vidta rättelse och upplyste om att lägenheten kan förklaras förverkad och att avhysning kan komma att ske.

Korrekt rättelseanmodan förutsättning för uppsägning

Av bostadsrättslagen framgår att uppsägning på grund av störningar bara får ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. En korrekt rättelseanmodan är alltså en förutsättning för en uppsägning.

Svea hovrätt konstaterar i sin dom att en rättelseanmodan måste vara klar och entydig till sitt innehåll och att den ”bör innehålla en upplysning om i vilka avseenden bostadsrättsföreningen anser att bostadsrättshavaren har brustit i sina åligganden”. Rättelseanmodan ”måste i vart fall vara så tydlig att bostadsrättshavaren får klart för sig vad han eller hon måste göra för att undvika förverkande”.

Både tingsrätten och Svea hovrätt är överens om att formuleringen i rättelseanmodan med hänvisningen till ”oacceptabla förhållanden och störningar” inte håller. Hovrätten säger att formuleringen inte är tillräckligt tydlig för att kunna tillmätas någon rättslig verkan. Detsamma gäller den allmänna uppmaningen att ”iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick”

Tingsrätten beslutade att käromålet skulle ogillas och hovrätten fastställer tingsrättens dom. Bostadsrättsföreningen förlorade alltså målet på grund av en bristfällig rättelseanmodan.

Ta hjälp i tid

HSBs starka rekommendation är att er förening tar hjälp med att författa och skicka rättelseanmodan. Ta kontakt med HSBs jurister direkt så hjälper vi er. Ju snabbare vi kan komma in i processen desto lättare blir det för oss att hjälpa er att göra rätt. Det spar er både tid och pengar.