Bopärm

På denna sida hittar du information om hur du sköter olika material i lägenheten.
På vänster sida finns rubriker och skötselanvisningar, gå in på respektive flik.

Det är viktig information att ta del av för att garanti ska gälla för din inredning såsom golv, väggar och teknik.

Allmän information
Papperspåsar för komposterbart avall
Finns i lådorna mitt i postrummet, snett mitt emot sopnedkasten.

Dimmer på ljusramp i kök och tvättdel.
För att få ljuset starkare resp svagare, håller man inne knappen på väggen, då stiger resp minskar ljusets styrka.

Golvvärme 
Rummen är utrustade med golvvärme som styrs via golvvärmetermostater, dessa visar även aktuell temperatur i rummet. Termostaten har till uppgift att säkerställa så att rummets temperatur inte understiger inställt värde. Systemet är dimensionerat för att vintertid hålla +21°C i rummen. Det vill säga om man ställer in en högre temperatur, så kan man inte förväntas få denna.

Systemet har ingen funktion för att sommartid sänka rummets temperatur. Centralt styrs cirkulationspumpen för fastighetens golvvärmesystem att enbart vara i drift vid värmebehov, det vill säga då aktuell utetemperatur understiger ett inställt värde. Även temperaturen på vattnet i golvvärmesystemet styrs centralt och är beroende på aktuell utomhustemperatur. Lägenheternas termostater i respektive rum kan inte på något sätt påverka styrningen av det centrala systemet.

 

Vid enstaka kalla nätter sommartid kan golvvärmesystemet starta och börja leverera värme. Om man då samtidigt sover med öppet fönster kan det bli så att rummets termostat vill värma rummet. Av denna anledning kan det vara bra att sommartid ställa ner termostaterna till +15°C. 
Termostaternas display lyser normalt alltid och detta kan upplevas störande nattetid, men det går att släcka ner den. Man stänger av displayen genom att hålla den högra pilknappen intryckt (cirka 5 sekunder) tills det visas ”doF” i displayen. Displayen återaktiveras igen genom att hålla den högra pilknappen intryckt (cirka 5 sekunder) tills det visas ”don” i displayen.

Det finns även mer information att få, läs under rubriken "Golv" i vänstermenyn.

 

Köksfläkt  
Kökets spiskåpa ventileras av fastighetens centrala ventilationsaggregat och det finns ingen fläkt i kåpan, därför är den tyst. Då kåpan är stängd finns det ett grundluftflöde i den och när den är fullt öppen har den ett forcerat luftflöde (ungefär dubbelt så stort som grundflödet). Det centrala ventilationssystemet kompenserar inte med mer luft in till lägenheten då kåpan är forcerad.

 

Spiskåpan som finns i era lägenheter har en stor volym och det är en fördel, eftersom att den då kräver ett mindre luftflöde jämfört med en ”plan” kåpa som kräver mycket luft.

För bästa funktion på spiskåpa bör ett fönster öppnas då kåpan är aktiv. Detta för att kompensera den forcerade luftmängden i kåpan. Välj ett fönster en bit ifrån köket. Att detta kan behövas beror på att dagens hus är väldigt täta.